Ochrana osobných údajov

Ochrane vašich osobných údajov prikladáme veľký význam a to nielen z dôvodu súladu s nariadením Európskeho parlamentu a rady č. 2016/679, o ochrane osobných údajov (GDPR) a súvisiacimi predpismi.

Kto spracováva vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje sú spracúvané spoločnosťou Balkonsystem SK s.r.o., so sídlom Nábrežná 3, 911 01 Trenčín, IČO: 511 734 92, E-mail: info@balkonsystem.sk

Kontaktný formulár

Kontaktovať našu spoločnosť môžete pomocou kontaktného formulára uvedeného na našej webovej stránke. Vaše osobné údaje ukladáme a využívame len za účelom opätovného nadviazania kontaktu. Po dobu, ktorá je nevyhnutná, aby sme Vám odpovedali na Vašu správu (cca 15 dní), alebo než od Vás obdržíme písomné vyjadrenie nesúhlasu s nakladaním/spracovaním vašich údajov.

Osobné údaje, ktoré získavame prostredníctvom kontaktného formulára sú:

 • meno a priezvisko
 • e-mail
 • telefónne číslo

Kategórie príjemcov

Príjemca v členskom štáte(EÚ a EHP)

 • poskytovateľ webhostingu za účelom uchovávania a zálohovania údajov
 • poskytovateľ IT servisu/údržby (len k nahliadnutiu)

Príjemca v tretej krajine alebo medzinárodnej organizácii

 • nie je

Vaše práva týkajúce sa správy osobných údajov

V súlade s čl.13 – 21 GDPR (§ 19-27 zákona o ochrane osobných údajov) máte ako dotknutá osoba:

 • právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k  osobným údajom (čl.15 GDPR) týkajúcich sa Vašej osoby
 • právo na opravu (čl.16 GDPR) Vašich osobných údajov
 • právo na vymazanie (čl.17 GDPR) Vašich osobných údajov alebo
 • právo na obmedzenie (čl.18 GDPR) spracúvania osobných údajov
 • právo namietať (čl.21 GDPR) spracúvanie osobných údajov, ako aj
 • právo na prenosnosť (čl.20 GDPR) osobných údajov
 • právo podať sťažnosť dozornému orgánu-právo podať návrh na začatie konania podľa §100 Zákona

Svoje práva môžete uplatniť písomne na adresu sídla prevádzkovateľa alebo na e-mailovú adresu uvedenú v záhlaví tohto dokumentu. V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať.